3 maj 2019

"Kuv" ska attrahera och utveckla - men mycket är fortfarande oklart

Kuv ska attrahera och utveckla -
men mycket är fortfarande oklart

Kan "kuv" bli den magiska nyckel som myndigheten önskar för att attrahera och behålla medarbetare och samtidigt bidra till att verksamhetsmålen uppnås? Förväntningarna är höga – från såväl arbetsgivare som medarbetare. Den 2 maj diskuterades "karriär- och utvecklingsvägar" för polisanställda i ett partsgemensamt storforum i sal 200 på polishuset Kronoberg.

Det har talats om de nya Karriär- och utvecklingsvägarna (kuv) i flera år (idéstart 2016), som bland annat ska göra det tydligt hur medarbetare kan göra karriär och påverka sin lön i befintlig funktion – utan att bli chef. För arbetsgivaren ska kuv bidra till verksamhetsnyttan genom att behålla och attrahera medarbetare samt styra kompetensen till verksamhetsområden där den bäst behövs.

Att enkelt förklara innebörden av kuv:en är en utmaning - om ens i dagsläget möjligt – då den omfattar många områden och syften.
Några exempel på vad kuv:en föreslår; att endast en anställningsform ska finnas (en för poliser samt en för civila), att nuvarande polisiära tjänstegrader ersätts med nya (kräver ändring i Polisförordningen), att ett nytt system för befordran för poliser införs där varje karriärsteg är kopplad till ett specifikt kompetenskrav, att ett så kallat bedömningsinstitut införs med uppgift att pröva medarbetarens (läses chefens) ansökan om befordran och en eventuell ny lön.

Bland de närvarande i salen uttrycktes såväl positiv förväntan liksom oro, några exempel:

Vi bär redan i dag på en utbildningsskuld – hur ska organisationen klara kuv:ens utbildningskrav

Hur ska kompetens valideras nationellt

Vad händer med Kuv:en när budgetläget förändras

Hur går det med medarbetarens individuella karriärplan när hen får en ny gruppchef

Begreppet kompetens behöver förtydligas så gruppchefer vet vad som ska bedömas

Utvecklingssamtalen kan nu få ett rejält innehåll

Kuv-systemet måste förenklas för att organisationen ska orka med dettaBild borttagen.

Andreas Strand, vice ordförande Förbundsregion Stockholm:
- Det som föreslås innebär omfattande förändringar för polisers nuvarande anställningsformer och tjänstegrader. Vi välkomnar däremot en mer individanpassad utbildning och att karriärvägarna tydliggörs även för de som inte vill bli chefer. Vi ser fram emot att diskutera och vidareutveckla Kuv:en tillsammans med arbetsgivaren då det fortfarande finns många frågetecken som måste klargöras innan vi kan ta ställning till helheten.

Arbetet med Karriär- och utvecklingsvägar fortgår
Mathias Berg, myndighetens förhandlingschef, presenterade materialet tillsammans med polismästare Thomas Rosenkvist och Susanna Thylin, verksamhetsutvecklare vid HR-avdelningen. De har rest runt i landet för att informera och inhämta synpunkter. Den 2 maj avslutades resan i sal 200 i Stockholm. År 2021 förväntas alla delar av karriär- och utvecklingsvägar ligga på plats.

- Dialogen med verksamheten är viktigt och helt nödvändig, sa Mathias Berg. Vi har i dag fått med oss många nyttiga frågeställningar och perspektiv som ska tas om hand i det fortsatta arbetet.

Vad tycker du om Kuv?Bild borttagen.

Christer Birgersson, HR-chef region Stockholm:

Den stora bilden beräknas bli klar först om några år men vi tar redan i höst några steg i Kuv-andan.

Eva-Lena Larsson, operativa enheten/regionkansliet:
Jag ser möjligheter mer än hinder. Vi måste göra något som ger medarbetare möjlighet att utvecklas där man är.

Mikael Tell, utredningsgrupp 1/regionkansliet:
Bra att man tar tag i dessa saker. Jag har vissa frågor gällande tajmingen dvs hur och när Kuv:en ska införas.  Frågan är komplex och måste göras enklare.

Ulf Pauli, arbetstidsexpert och företrädare för Chefsföreningen Stockholm:
En viktig fråga är hur kuv ska underlätta för chefer - de har redan nu en stor administrativ börda. (maa att kuv ska verka stödjande till och underlättande vid utvecklingssamtal)

Tina Gustafsson