15 oktober 2020

Lena Nitz till alla medlemmar: "Tärningen är kastad"

Lena Nitz brev till medlemmar: "Tärningen är kastad"

Polisförbundets opinionsarbete gav 360 extra miljoner i polislönesatsning

- nu beslutar arbetsgivaren enväldigt hur dessa ska fördelas


"Bästa kollegor, det är vår förtjänst att det i år finns 360 miljoner kronor extra till höjda polislöner, för de extra pengarna är ett resultat av många års ihållande opinionsarbete på alla nivåer i vår organisation. Under flera av dessa år har arbetsgivaren varit passiv och deras intresse för att öka polisyrkets attraktivitet genom att förbättra villkoren har varit lågt. Det är både märkligt och anmärkningsvärt att arbetsgivaren i så många år har haft svårt att se det alla andra ser – polisyrket måste bli attraktivare och för det krävs höjda polislöner."

Efter arbetsgivarens ensidiga beslut om hur politikens extra lönesatsning ska fördelas är budskapet från Polisförbundets ordförande Lena Nitz glasklart - riktat till medlemmar och förtroendevalda:

"Vid den senaste avtalsrörelsen skedde dock ett litet genombrott och arbetsgivaren var något mer tillmötesgående än tidigare, även om många av er har vittnat om att det på sina håll har varit mycket svårt att nå en samsyn. När arbetsgivaren nyligen meddelade att de ensidigt skulle besluta om hur de 360 miljoner kronorna skulle användas genom att åberopa §9, och lämna oss utan inflytande över hur de tillskjutna lönemedlen bäst ska fördelas, är det i bästa fall en motvillig arbetsgivare som gör löneuppvärderingen, i sämsta fall en blind höna som fördelar pengarna. Resultatet kan falla ut hur som helst.

Och det måste arbetsgivaren stå för.

Det är klart att vi kommer att ha kollegor som blir glada över att de får mer i lönekuvertet till jul. Men det riskerar också att leda till en otydlighet och ett missnöje bland våra medlemmar. Det riskerar även att försvåra vårt fortsatta arbete med att utveckla karriär- och utvecklingsvägar. Att Polismyndigheten ensidigt beslutar om hur pengarna ska fördelas går också emot politikernas intentioner om att polisers löner ska sättas partsgemensamt. 

Jag har förstått att det finns de på arbetsgivarsidan som ser och förstår dessa risker, som förstår att det kan leda till ett missnöje mot dem

Det finns de som vill bjuda in oss och ge oss inflytande på regional nivå. De känner av att de inte kan bära resultatet själva. Min uppmaning till er (red not förtroendevalda) är att vi ska hålla oss ifrån förhandlingsborden på alla nivåer gällande fördelningen av dessa 360 miljoner kronorna.

Tärningen är kastad! 

Det är arbetsgivaren som ensamma får stå till svars och förklara fördelningen av dessa lönemedel. Nästa år är det nya 360 miljoner som ska fördelas. Då finns det inga alternativ för arbetsgivaren annat än att låta oss vara delaktiga.

Väl mött!

Lena Nitz