25 mars 2018

Stämma i Region Stockholm

Stämman är ju det högsta beslutande organet i Polisförbundet region Stockholm, och ordinarie stämma hålls vart annat år. I torsdags -fredags samlades stämman på Djurönäset och valde ny regionstyrelse, behandlade motioner och lyssnade på inbjudna föredragshållare.

Stämma i Region Stockholm

Stämman är ju det högsta beslutande organet i Polisförbundet region Stockholm, och ordinarie stämma hålls vart annat år. I torsdags -fredags samlades stämman på Djurönäset och valde ny regionstyrelse, behandlade motioner och lyssnade på inbjudna föredragshållare.

Styrelsen Fr v Emma Cronberg, Tommy Hansson, Maria Jensen, Andreas Strand, Marie Fogman Göthberg, Roger Östergren, Stefan Eklund, Therese Johansson, Kjell Ahlin.

Valberedningen under ledning av Patrik Stridsman, hade uppenbarligen gjort ett gediget arbete, då deras förslag gick igenom ograverat. Styrelsen ser ut som tidigare, med tillägget att Maria Jensen blev ny ledamot.

Inbjudna föredragshållare var justitieminister Morgan Johansson, Justitieutskottets ordförande Tomas Tobé, Polisförbundets ordförande Lena Nitz, psykoterapeuten mm Annelie Svensson och polisregionchefen i Stockholm Ulf Johansson.

En mer utförlig beskrivning av tal och föredrag kommer i vårnumret av tidningen POLISEN,  men redan här kan vi lämna en översiktlig beskrivning.

Justitieminister Morgan Johansson talade om de förstärkningar som polisen nu tillförs för att skapa en bättre verksamhet. Till det kommer förbättrad lagstiftning, allt detta sker i högt  tempo. Han berörde även balansen mellan poliser och civilanställda, som han menar bör vara ungefär som nu, när numerären ökar fram mot 2024. Civila ska inte göra polisarbete, och poliserna ska inte göra de civilanställdas arbetsuppgifter, båda kompetenserna behövs. Justitieministern betonade att politiker inte bör lägga sig i polisernas löner, det är parternas uppgift enligt den svenska modellen.

Tomas Tobé var i sitt anförande självkritisk, Alliansen gjorde inte tillräckligt för att stärka svensk polis under sin regeringstid. Men nu går flera partier i Alliansen i täten för att uppgradera polisyrket lönemässigt och höja straffsatser. Särskilt i gängrelaterade brott kräver moderaterna straffskärpningar. När det gäller polisnumerären vill moderaterna öka antalet ungefär som regeringen, och Tomas välkomnar att Socialdemokraterna också vill ha fler poliser men preciserade att moderaterna vill ha en lika stor andel poliser som genomsnittet i EU. Han kräver även en riktad polislönesatsning, vilket gav honom en spontan applåd från stämman.

Lena Nitz beskrev i sitt anförande vilka överväganden som ligger bakom majoriteten i Förbundsstyrelsens beslut att skriva på lönerevisionen. Var och en i styrelsen gjorde en bedömning av vad som var bäst för Sveriges poliser, och majoriteten bedömde att avtalet ger bäst möjlighet till uppvärdering av poliserna. Men, betonar Lena, det var inget lätt beslut. Hon förutsåg att det även skulle bli negativa reaktioner bland många poliser, och så blev det. Hon är ändå övertygad om att avtalet på lite längre sikt var det bästa för Sveriges poliser. Om tre år vet vi det totala utfallet av avtalsperioden, Lena känner tillförsikt med att vi då kan räkna hem ett resultat som vi kan vara stolta över.

Martina Mårtensson, Polisförbundet och Henrik Magnusson från Söderberg och partners, presenterade Polisförbundets nya försäkringslösningar. Förenade Liv upphör och vi har fått nya samarbetspartners för personförsäkringarna. Samtliga medlemmar har fått brev från Polisförbundet med information om bytet. Det blir vissa förändringar i villkor mm, och eventuella frågor besvaras av Polisförbundets försäkringsansvariga eller Polisförbundet försäkringar, försäkringskontoret som har en total översyn och jobbar bara för Polisförbundet.

 

 

Andreas Strand lämnade dag två en översiktlig redogörelse för det materiella innehållet i det direktivet för polisernas nya löneavtal i Region Stockholm. Han gick igenom KUV (Karriär och UtvecklingsVägar) och BESTA systemen och hur de kan påverka våra löner i framtiden. Nu är det mening att erfarenhet och kunskap även bland poliser som inte är chefer ska synas i lönekuvertet på ett tydligare sätt.

 

 

Dessutom beskrev Andreas vilka särskilda satsningar som kommer att göras på olika grupper av poliser. Det finns möjligheter i avtalet att det blir mer pengar under avtalsperioden, tack vare KUV och BESTA.

Sedan fick Annelie Svensson möjlighet att beskriva hur traumatiska upplevelser påverkar människor - ja, även poliser. Vilka tecken ska vi titta efter? Vad ska vi tänka på när det gäller kollegor, brottsoffer eller oss själva i samband med trauman? Jag har själv haft förmånen att se Annelie tidigare, och kunde notera att hon var lika intressant och tankeväckande en andra gång - hon har erfarenheter att ösa ur som är väl värda att lyssna på.

Sist på stämman, talade regionpolischef Ulf Johansson om situationen i Region Stockholm. Det görs oerhört mycket bra polisarbete i regionen med mycket små resurser. Vi har en bemanning som kanske är 80% så det sliter hårt på personalen. Men det ska bli bättre framöver. Ulf visade en film av Polisen, som beskrev omorganisationen i ljusa ordalag som väckte en viss munterhet. Själv visade han en mer verklighetsnära medvetenhet, och kommenterade även han polisens nya löneavtal.

Poliserna behöver lön som man kan leva på även i Stockholm. Vi har förhandlat, och gjort allt vi kunnat för att göra det bästa möjliga inom ramarna. Vi hoppas det tas emot på ett bra sätt och stärker organisationen. Kanske borde polismyndigheten har liknande löneskillnader som övriga arbetsmarknaden, funderade Ulf...

 

När detta är skrivet, har vi ännu inte berört det viktigaste som hände på stämman. Nej, det var inte valet av styrelse, det var vilka uppdrag som styrelsen fick via medlemmarnas motioner. Nu kommer det uppdraget:

 

Förbundsregionstyrelse ska:

 

 • Verka för en rak löneutveckling fram till en viss tjänsteålder alternativt till en viss lönenivå
 • Verka för att lön erhålles under utbildningstiden (på PHS)
 • Verka för en marknadsmässig ingångslön samt en löneutveckling med minst medellönen inom staten
 • Verka för att det tas fram en nationell generös policy för delpension
 • Verka för att det ska vara möjligt att fortsätta med delpension efter ordinarie pensionsålder
 • Översyn av ASA gällande reglerna för beredskap
 • Verka för arbetstidsförkortning som ökar med antalet tjänsteår alternativt levnadsår för skiftestjänstgörande poliser
 • Att tjänstlediga poliser ska kunna fortsätta vara medlemmar i Polisförbundet med reducerad medlemsavgift.
 • Att verka för att motionär ska kunna tala för sin egen motion utan att vara ombud på kongress, stämma, och där representativ demokrati tillämpas
 • Att Polisförbundet verkar för polisrollens bibehållande
 • Polisförbundet ska fortsätta vara ett yrkesförbund endast öppet för utbildade poliser endast med de undantag som finns idag.
 • Verka för att Polismyndigheten betalar ut den ersättning polismän tilldöms i domstol och tar över skulden mot den dömde
 • Att det partsgemensamma arbetet med ett nytt samverkansavtal inhiberas
 • att samverkan sker inom ramen för MBL o skyddskomitté till dess att förtroendet mellan arbetsgivare och fack är återupprättat. När sedan mognaden åter uppnås kan diskussionen om ett samverkansavtal återupptas.
 • Verka för möjlighet till viss specialisering efter gemensam grundutbildning
 • Att facklig medverkan utökas i förhållande till nvarande ordning i alla tillsättningsärenden
 • Att Polisförbundet skall verka för att i samverkan med Polismyndigheten ta fram en komplett rekryteringsprofil som tar hänsyn till motionens anda
 • Att Polisförbundet skall verka för att i samverkan med Polismyndigheten ta fram en enhetligrekrytering som i största möjliga mån säkerställer att de som antas till polisutbildningen lever upp till de krav som kommer ställas under skoltiden
 • Att Polisförbundet skall verka för att i samverkan med Polismyndigheten ta fram ett specificerat utbildningsinnehåll som blir enhetligt för samliga utbildningsplatser och innehållet ska ta hänsyn till andan i motionen
 • Att Polisförbundet under arbetet med detta skall sträva efter att uppnå ett utbildningsinnehåll som levererar en komplett polis för att i framtiden frångå att grundutbilda poliser i faktiska behov som finns för samtliga poliser i yttre tjänst. Utbildning i MP5 och utryckningsförarkurs bör därför bli en del av grundutbildningen.
 • Att Polisförbundet skall verka för att poliser återigen skall bli en del av rekryteringsprocessen.
 • Verka för att det ska bli avsevärt svårare för utomstående att identifiera polisers privata uppgifter som ex namn, personnummer, bilar eller hemadresser via polisernas tjänsteåtgärder, frågor och annan dokumentation
 • Kräva att polismyndigheten tar större ansvar för hur poliserna på ett säkert sätt ska kunna ta sig till och från arbetsplatserna utan att riskera att angripas, förföljas eller identifieras av kriminella personer.*

*den sista attsatsen vann stämmans bifall mot förbundsregionstyrelsens avslagsyrkande...

Bilden; Jerry Niklasson argumenterar

Stämman kunde konstatera att Ulf Johansson i sitt tal tog upp just medarbetarskyddet som en viktig fråga för regionen att arbeta med - det är  glädjande när det finns en samsyn.

Tommy Hansson; Flertalet bilder av Claes Cassel, som hade vänligheten att fotografera trots att han var där i egenskap av hedersmedlem. Som synes av de bifallna motionerna finns det arbetsuppgifter även framöver för polisfacket...