17 juni 2015

Sju klöver under kudden?

För de poliser som skall delta i midsommarkommenderingen i Stockholms skärgård, är det ännu oklart om förläggningen kommer att ske så att deras vilobehov kan garanteras. Polisförbundet Region Stockholm har därför lämnat in en förhandlingsframställan enligt MBL §12.

Förbundsregionsstyrelsen har uppmärksammat att arbetsgivaren i Polisregion Stockholm eventuellt inte kan erbjuda de poliser som ingår i midsommarkommenderingen den logi som vi anser vara rimlig. Med andra ord enkelrum, toalett och dusch.

 

Vi vet eftersom vi tidigare förhandlat personaluttag och tjänstgöringstider för de som ingår i kommenderingen att de kommer att arbeta långa pass nattetid, såväl midsommarafton som midsommardagen. Vilan mellan passen är otroligt viktig och vi vet att det blir störd sömn då man delar rum. Vi anser självklart att vår arbetsgivare ska göra sitt yttersta för att tillgodo se kravet om enkelrum. Om inte kravet kan tillgodoses bör arbetsgivaren kompensera detta ekonomiskt, enligt vår uppfattning.

 

Förbundsregionsstyreslen har med anledning av detta lämnat in en begäran om förhandling (nederst på denna sida) till arbetsgivaren i Polisregion Stockholm. Förhandling utsatt till den 18 juni.

 

Polisförbundet

Region Stockholm

 

Blåljus kommentar: Det är inte första gången den nya polismyndigheten skall hantera poliser på kommendering. Vi har tidigare kommenterat de usla förhållandena för poliser i Falun under skid-VM. 

 

 

Begäran om förhandling enligt MBL §12

Med anledning av midsommarkommenderingen i Stockholms skärgård har frågan uppkommit angående förläggningsvillkoren för de poliser som är tvungna att övernatta.

 

Vi förutsätter att arbetsgivaren i Polisregion Stockholm gör allt för att kunna tillhandahålla enkelrum med egen dusch och toalett som tidigare reglerades i Arbetsgivarverkets råd till 3kap. 3 och 4 §§ ALFA 2004-2007. Då det i nuläget är oreglerat förutsätter vi att man tillsvidare använder detta som praxis till dess det är reglerat.

 

I de fall arbetsgivaren inte kan tillhanda hålla ovan standard förutsätter vi att dessa poliser kompenseras ekonomiskt för detta. Tidigare har en ersättning om 500 kr utgått vid midsommarkommendering i Stockholms skärgård, vilket är högst skäligt. Betydligt högre belopp utgick i liknande situation i samband med social oro 2013. I SPI-avtalet utgår ett logitillägg om 250 kr/natt om inte godtagbar logistandard kan uppnås. Detta är dock knutet till ett ytterligare tillägg enl. modell A-D, vilket gör att det inte är applicerbart i detta fall.

 

Polisförbundet Förbundsregion Stockholm begär att arbetsgivaren i Polisregion Stockholm redovisar hur förläggningsvillkoren ser ut för de poliser som ska övernatta i samband med midsommarkommenderingen i Stockholmsskärgård. Vi vill också ha en redogörelse för hur arbetsgivaren kommer att kompensera poliserna i de fall ovan standard inte uppnås.

 

Polisförbundet Förbundsregion Stockholm begär lämplig ersättning för de fall logistandarden inte uppnås.

 

Andreas Strand                                                                            Kjell  Ahlin

Förste vice ordförande                                                          Andre vice ordförande