internat 2023 erik widstrand kjell ahlin mattias andersson
25 september 2023

Alla mår bra av en "närvarande chef"

Alla mår bra av en "närvarande chef"

Ett 40-tal förtroendevalda samlades när Polisförbundet i region Stockholm höll utbildningsinternat, 21-22 september 2023. Intensivt och utbildande - där den röda tråden, grovt sammanfattat, visade på sambandet mellan "En närvarande chef" - "Hög tillit" och "En god arbetsmiljö". Belyste även olika "makt"-förhållanden på en arbetsplats - liksom orsaker till varför "beslut överprövas"... 

Professor Erik Berntson, Försvarshögskolan, redovisade hur verksamhetens organisation påverkar både ledarskap och arbetsmiljö. Samt att hur många, både chefer (och medarbetare) i offentlig sektor, idag upplever hur deras administrativa uppgifterna ökar och ökar... - på bekostnad av (kärn)verksamheten/kontakten med medarbetare.

Konsekvenser av ökade administrativa krav 

  • Chefers "tid" att möta sina medarbetare minskar
    - kan negativt påverka medarbetares tillit till chef och verksamhetsbeslut.
  • Chefers "verksamhetskontakt" minskar
    - kan leda till att chefernas beslut inte "känns igen" på verksamhets-/medarbetar-nivå.
    Vilket kan leda till att chefens beslut "överprövas".

En närvarande chef = bygger tillit
Empiriska resultat visar hur både chefers liksom medarbetares tillit påverkas av organisatoriska förutsättningar. Chefer med färre medarbetare och bra administrativt stöd rapporterar högre tillit till organisationen och sin närmsta chef (eget välmående/möjlighet till återhämtning gällande sin egen arbetsmiljö).
Överensstämmande med medarbetare som regelbundet träffar sin chef. 


Relaterat: Undersökning bland chefer (nivå 3) i Stockholm visar på rött - konflikt mellan upplevda krav och tillgång till resurs. Se Förbundsområde Stockholm Chefs undersökning - länk till blåljusartikel.


Olika former av makt
Liselott Vahermagi, ledarkonsult LEDA 20, beskrev också hon vikten av tillit/förtroende för goda resultat i verksamheten, om hur de byggs och förvaltas. Definierade dessutom vem som har reell "makt" - officiellt och inofficiellt, liksom dessa personers betydelse för de spelregler som antingen inkluderar eller exkluderar olika medlemmar i en arbetsgrupp - vilka som kommer till tals eller vars åsikter som gäller.

"Den/de av oss som har mest makt (störst möjlighet att påverka) behöver verkligen förstå förutsättningarna för alla och kunna skapa förutsättningar för inkludering..."

Bild
leda 20 kunskapstrappan

 

Stockholms säkerhetsavdelning - som presenterade sitt grunduppdrag i höstas - svarade denna gång på  de närvarande förtroendevaldas frågor kring medlemmars: säkerhetsprövningar/samtal/intervju och SA:s beslut (vars grund inte delges).

Internatet avslutades av stockholmsregionens högsta chefer; tillförordnad regionpolischef Mattias Andersson och tf biträdande regionpolischef Erik Widstrand, som gav en lägesrapport om regionens utmaningar, verksamhetsutvecklande metoder (Progressus), regionens behov av fler poliser, problemidentifiering (extern rapport) samt åtgärder... m.m.

Just nu stödjs stockholmsregionen av drygt 600-700 medarbetare från övriga polis-Sverige.

Mattias och Erik svarade också på flera rätt tuffa frågor från församlingen.

- Vi kommer inte komma tillbaka till det "normalläge" som gällde förut (före grova-våldsvågen), sa Mattias Andersson

- Vi kan inte heller leva med  ständiga SH-lägen (särskilda händelser). 

- Vi måste bli hyfsat självförsörjande (personalresurser), vilket vi inte är idag med det inflöde vi har (av brott).

- Vi behöver både fler poliser och fler civilt anställda.

- Det här är precis så som jag vill ha det, en öppen diskussion, avslutade Mattias Andersson.

Bild
internat 21 21 september 2023