militär polis pressbild försvarsmakten

Stärkt skydd för statsanställda

Stärkt skydd för statsanställda

Ett flertal åtgärder föreslås för att stärka skyddet för stats- och offentliganställdas utsatthet (våld/hot). Förslagen kan - om de beviljas av riksdagen - börja gälla från och med 1 juli 2025 - och berör såväl poliser som andra tjänstemän anställda på t ex Socialtjänsten, sjukvården, Skattemyndigheten, Migrationsverket, Försäkringskassan, Kronofogden, Arbetsförmedlingen...

Offentliganställdas utsatthet för hot förekommer dagligen - i olika nivåer - runtom i hela landet. Vad "hot" förmår visade sitt avskyvärda ansikte då den kvinnliga psykiatrisamordnare på SKR knivmördades under Almedalsveckan 2022. Extrema händelser som denna än inte vanliga, men hoten, skymferna, överträdelserna ökar alltmer där enskilda anställdas utsatthet ökar.
På initiativ och uppdrag av regeringen för att stärka skyddet för statsanställda föreslår regeringens utredare, juristen John Ahlberk, bland annat:

  • Att det straffbara området för våld eller hot mot tjänsteman utvidgas och förtydligas, exempelvis ska även hot som rör närstående och förtäckta hot omfattas i större utsträckning.
  • Att det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och otillbörlig påverkan förstärks. Upprepade brott mot tjänsteman i trakasserande syfte ska exempelvis kunna utgöra olaga förföljelse.
  • Att ett nytt brott, förolämpning mot tjänsteman, införs. Brottet tar sikte på grova personangrepp.
  • Att taket för straffet våld eller hot mot tjänsteman höjs från två till tre års fängelse.
  • Att uppgifter om namn på beslutsfattare ska i vissa fall kunna utelämnas i ett beslut, om det kan befaras att beslutsfattaren kommer att utsättas för våld eller annan allvarlig olägenhet.

Blåljuskommentar: Trakasserier, hot om och våld, glåpord, bitande, spott och spe... mot statligt anställda ska/måste tas på allvar - både verbala och skriftliga hot... oavsett om de genomförs eller inte. Inväntar riksdagens reaktion på utredaren John Ahlberks förslag/utredning. Regeringens initiativet till denna utredningen är både välkommet och nödvändigt (- dock inte eftersökt). För trenden  de senaste decennierna är att enskilda beslutsfattare som fattar beslut i "myndighetens anda" allt oftare utsätts för hot och våldsdåd. Det är allt annat än "okej". Flera arbetsgivare än Polismyndigheten har sett sig tvingade till olika åtgärder för att skydda sina anställda exempelvis genom att ersätta anställdas namn med nummer... En tråkig men - under den pågående och ökande utsattheten för hot och vål tycks dessa åtgärder nödvändiga. För hot/våld mot statsanställda är aldrig försvarligt och får aldrig "normaliseras". Om inte ordet "respekt" längre har någon som helst innebörd - så måste en "annan gräns sättas". Möjligen genom lagstiftning...- som också genomdrivs i domstolarna.