Rovdrift på vår arbetstid

Ännu en förhandling slutade i oenighet. I veckan informerade Blåljus om att lönesättningen av nytillsatta gruppchefer slutade i oenighet. Nu var det arbetstidsförläggningen för de sk aktionsgrupperna som slutade på samma sätt. Förbundsregion Stockholms arbetstidsansvariga förklarar varför.

Rovdrift på vår arbetstid

Ännu en förhandling slutade i oenighet. I veckan informerade Blåljus om att lönesättningen av nytillsatta gruppchefer slutade i oenighet. Nu var det arbetstidsförläggningen för de sk aktionsgrupperna som slutade på samma sätt. Förbundsregion Stockholms arbetstidsansvariga förklarar varför.

Arbetsgivaren i Polisregion Stockholm hade kallat Polisförbundet förbundsregion Stockholm till förhandling med avsikt att förändra arbetstiden för spanarna vid aktionsgrupperna i Stockholm från fast lista till VP 5:3 (ASA/POLIS 9 § och 5 § 3 mom). Redan innan förhandlingen fick vi indikationer på att beslutet redan var fattat på nationell nivå och inte gick att påverka. Vid första förhandlingstillfället överlämnades sju skriftliga frågor som vi begärde skriftliga svar på. Detta medförde att förhandlingen ajournerades. En av frågorna berörde vem som har fattat beslutet och det var uppenbart då den ajournerade förhandlingen återupptogs att det var Mats Löfving, chef NOA som gjort detta.

Vår syn på denna hantering är att man kortsluter förhandlingsordningen 22 § i ASA/Polis och faktiskt frångår andemeningen i kollektivavtalet. Förändring av arbetstidsförläggningsmodell ska ske i nära samverkan med de berörda arbetstagarna och dessutom så bygger förhandlingsordningen på att frågor om arbetstiden kan behandlas i en förtroendefull och ändamålsenlig samverkan mellan parterna. Förutom detta ska arbetsgivaren innan man beslutar om arbetstidens förläggning förhandla med berörd arbetstagarorganisation. Inget av detta är uppfyllt så vi kan inte se annat än att arbetsgivaren bryter mot kollektivavtalet ASA/POLIS.

Den viktigaste frågan för spanarna vid aktionsgrupperna är om denna arbetstidsförläggningsmodell är anpassad till deras verksamhet och det anser vi inte att den är. Vi har väldigt svårt att se att det kommer att bli möjligt att använda flexen som är knuten till VP 5:3. Hur har arbetsgivaren tänkt att intentionerna i ASA/POLIS 9 § 2 punkten ska kunna bli en verklighet för arbetstagaren? 

Arbetstidsförläggningen ska planeras i samråd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetstagaren får därefter själv, med beatande av de inskränkningar som följer av arbetsgivaren arbetsledningsbeslut, enligt egen verksamhetsbedömning besluta om sin veckolista, dvs arbetstiden för aktuell kalendervecka.”

Det vi har erfarit ifrån våra medlemmar som arbetar efter NPS konceptet, vilket aktionsgrupperna gör, så är det av yttersta vikt för verksamheten och den personliga säkerheten att man vet vem man arbetar med. Vid riskbedömningen elliminerades detta genom att man som vi ser det ska använda sig av en fyra veckors skugglista, där arbestgivaren ska kunna göra sina förändringar vecka för vecka.

Det är just detta synsätt som fått oss att reagera så starkt när ordet VP 5:3 nämns.  Arbetsgivaren läser det de vill i ASA/POLIS, de hoppar över det de inte är intresserad av som exempelvis portalparagrafen (ASA/POLIS § 3). VP 5:3 är egentligen ingen dålig arbetsförläggningsmodell för de medarbetare som får och har möjlighet att kunna besluta om sin egen veckolista med de begränsningar som arbetsgivaren lagt, men ska man följa en grupp/turlag eller som i det här fallet andra grupper i Polismyndigheten, då blir det rovdrift på vår arbetstid.

Kjell Ahlin                                                               Therése Johansson

Arbetstidsansvariga  Förbundsregion Stockholm

 

Red anm: Jag har fått förklarat för mig att Aktionsgrupper, är en ny slags riktad spaning som kan jobba undercover. TH