28 februari 2013

RPS erkänner att man inte klarat att följa upp polisers kompetens

Ge de civilanställda särskilda möjligheter att bli poliser! Ge de civilanställda som inte blir poliser polisiära befogenheter! Ge de civilanställda nya, finare titlar!

Rikspolisstyrelsen har lämnat två promemorior till Regeringen för bedömning och beslut. Dels handlar det om att ge civilt anställda inom Polisen möjligheter att utbilda sig till poliser, varvid skräddarsydda utbildningar föreslås, ungefär som tidigare gjorts för bl a militärer, specialister och poliser från utlandet. Det konstateras att det inte krävs några författningsändringar för att genomföra liknande utbildningar i framtiden.

 

När det gäller att ge civilanställda utökade möjligheter att utföra åtgärder som idag är förbehållna polismän att utföra vill RPS gå desto längre med författningsändringar. Bland annat är syftet att ge de civilanställda anmälningsupptagarna på PKC möjlighet att hålla inledande förhör med dem som ringer dit.

 

Rikspolisstyrelsen påpekar även att det inte finns tillräckligt fina titlar för civilanställda utredare, det påpekas att det behövs titlar för kvalificerade eller specialiserade civila utredare för att särskilja dessa och göra deras specialfunktioner attraktiva. Det pågår ett arbete inom RPS med detta.  

 

När det gäller befintliga polisers kompetens skriver RPS i promemorian:

 

”Det skall också påpekas att det finns en stor bredd av kompetens hos poliserna. Flera av framförallt de senare anställda poliserna har akademisk examen i t.ex. juridik, sociologi, ekonomi eller kriminologi. Flera har  också arbetat inom sina specialistområden innan de börjat på polisprogrammet. Inom polisen saknas det ett system för att följa upp vilken kompetens om poliserna har förutom grundutbildning och utbildning inom polisen.

 

Det finns också en stor bredd på genomgången fort- och vidareutbildning såväl inom som utom polisen. En del av utbildningen är förlagd till universitet och högskolor. Med hänsyn till de varierande arbetsuppgifterna inom polisen är det också svårt att se ”poliskompetens” som ett enhetligt begrepp.”

 

Tommy Hansson 

 

Stefan Eklund, ordförande i förbundsområde Stockholm kommenterar:

 

 

Det är oroväckande att Rikspolisstyrelsen föreslår att tvångsmedel som tidigare varit förbehållna poliser, skall spridas till medarbetare utan fullständig polisiär utbildning. Det innebär en otydlighet mot allmänheten och riskerar att medföra att rättssäkerheten blir lidande. Det är dessutom sorgligt, att Polisen som organisation varit så dålig på att ta vara på de dubbla kompetenser många poliser besitter, som Rikspolisstyrelsen i sin pm noterar, men inte förmått följa upp.

 

Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet säger i ett pressmeddelande:

 

"Rikspolisstyrelsens förslag bidrar inte till att utveckla en professionell polis. Förslaget följer inte heller de höga krav på rättssäkerhet som medborgarna ska kunna ställa på polisen. Genom förslaget för allmänheten och organisationen otydliga roller mellan poliser och civilanställda. Allmänhetens krav på en polis undanröjs när man på osakliga grunder presenterar en odefinierad yrkesgrupp som ges rätt att använda tvångsmedel"

 

 

 

– Rikspolisstyrelsens förslag bidrar inte till att utveckla en professionell polis. Förslaget följer inte heller de höga krav på rättssäkerhet som medborgarna ska kunna ställa på polisen. Genom förslaget för allmänheten och organisationen otydliga roller mellan poliser och civilanställda. Allmänhetens krav på en polis undanröjs när man på osakliga grunder presenterar en odefinierad yrkesgrupp som ges rätt att använda tvångsmedel, säger Lena Nitz. - See more at: http://www.polisforbundet.se/2013/02/rikspolisstyrelsens-forslag-om-civila-utredare-strider-mot-rattssakerheten/#sthash.kvQKPztn.dpuf

 

 

– Rikspolisstyrelsens förslag bidrar inte till att utveckla en professionell polis. Förslaget följer inte heller de höga krav på rättssäkerhet som medborgarna ska kunna ställa på polisen. Genom förslaget för allmänheten och organisationen otydliga roller mellan poliser och civilanställda. Allmänhetens krav på en polis undanröjs när man på osakliga grunder presenterar en odefinierad yrkesgrupp som ges rätt att använda tvångsmedel, säger Lena Nitz. - See more at: http://www.polisforbundet.se/2013/02/rikspolisstyrelsens-forslag-om-civila-utredare-strider-mot-rattssakerheten/#sthash.kvQKPztn.dpuf

 

– Rikspolisstyrelsens förslag bidrar inte till att utveckla en professionell polis. Förslaget följer inte heller de höga krav på rättssäkerhet som medborgarna ska kunna ställa på polisen. Genom förslaget för allmänheten och organisationen otydliga roller mellan poliser och civilanställda. Allmänhetens krav på en polis undanröjs när man på osakliga grunder presenterar en odefinierad yrkesgrupp som ges rätt att använda tvångsmedel, säger Lena Nitz. - See more at: http://www.polisforbundet.se/2013/02/rikspolisstyrelsens-forslag-om-civila-utredare-strider-mot-rattssakerheten/#sthash.kvQKPztn.dpuf